محل تبلیغات شما

مقاله در مورد اسفنجها ، کیسه تنان ، بندپایان ، نرم تنان ، خارتنان ، ماهی ها

مقاله در مورد اسفنجها ، کیسه تنان ، بندپایان ، نرم تنان ، خارتنان ، ماهی ها تعداد صفحه:9 فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:.اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻗﺴﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران اﻧﺪ و ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﻄﺢ ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﭘﺮ از ﺳﻮراخ اﺳﺖ .آﺑﯽ ﮐﻪ از راه اﯾﻦ ﺳﻮراخ ﻫﺎ وارد ﺣﻔﺮه ي وﺳﻂ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ .

دریافت فایل


هر چی که بخوای تنان ,اﺳﻔﻨﺞ ,مقاله ,ماهی ,اسفنجها ,خارتنان ,کیسه تنان ,مورد اسفنجها منبع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
فروش دوربین و تجهیزات بخر و ببر آنلاین پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان دلنوشته های من برای عشق ممنوعه دانلود برای شما تدریس خصوصی زبان ویرا گرافیک ایلیا چت|روم فارسی ایلیا|چت ایلیا:با 1200 انلاین